Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniach 20-22.03.2024 w siedzibie spółki Koleje Małopolskie Sp. z o.o. w Krakowie odbyło się spotkanie Prezesów Zarządów wszystkich spółek wchodzących w skład Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych (ZSPK). Powołany w czerwcu 2016 roku Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych, którego celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy jakości pasażerskich przewozów kolejowych w obrębie województw, zrzesza aktualnie 10 spółek, takich jak: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.; Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.; Koleje Śląskie Sp. z o.o.; Koleje Dolnośląskie S.A.; Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.; Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.; Koleje Małopolskie Sp. z o.o.; Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.; Arriva RP Sp. z o.o.; SKPL Cargo Sp. z o.o.

Podczas zorganizowanego spotkania przeprowadzono wybór nowego Członka Rady Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych. W głosowaniu tajnym w ramach oddanych głosów w stosunku 10:0 przedstawiciele ZSPK opowiedzieli się jednogłośnie za podjęciem decyzji, iż do grona Członków Rady Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych powołany został Prezes Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Dyrektor Generalny, Pan Michał Panfil.

Podjęta przez spółki samorządowe w 2016 roku współpraca w ramach Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych służy wymianie doświadczeń i reprezentowania wspólnego stanowiska przewoźników regionalnych z korzyścią dla rozwoju publicznego transportu kolejowego. Podstawowym elementem łączącym przewoźników samorządowych zrzeszonych w ZSPK, jest postawa prokliencka i ciągłe, odpowiedzialne dostosowywanie oferty do rosnących potrzeb mieszkańców województw, które obsługują. Najwyższymi priorytetami dla kolei samorządowych są: bezpieczeństwo pasażerów i komfort podróży, a także elastyczna oferta przewozowa. Niezwykle istotna pozostaje również integracja systemów sprzedaży i dystrybucji biletów.

Samorządowe spółki kolejowe, realizujące usługi przewozowe wyróżniające się jakością i doskonałą obsługą pasażerów dzięki zgodnej współpracy i prowadzeniu otwartego dialogu z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Ich udział w rynku pasażerskiego transportu kolejowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod względem liczby przewiezionych pasażerów zbliża się do 50 %. Koleje samorządowe mają ogromny potencjał rozwoju. Dzięki środkom pozyskiwanym z Funduszy Europejskich, są w stanie realizować przewozy na najwyższym poziomie i każdego dnia przewozić mieszkańców poszczególnych województw do pracy, szkół, na uczelnie, jak również w celach rekreacyjno-turystycznych.

Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych swoim najważniejszym celem uczynił ochronę i reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w nim zrzeszonych w kontaktach z instytucjami państwowymi i unijnymi. Dodatkowo organizacja podejmuje działania związane z opiniowaniem aktów prawnych dotyczących branży kolejowej oraz działania na rzecz rozwoju rynku kolejowego i integrowania środowiska kolejowego. Przewoźnicy samorządowi zrzeszeni w ZSPK są dla siebie źródłem wiedzy i partnerami, którzy wspierają się poprzez wymianę doświadczeń techniczno-eksploatacyjnych w procesie eksploatacji, napraw i serwisowania pojazdów kolejowych. Opierają się ponadto na sprawdzonych przez siebie rozwiązaniach technicznych i konstrukcyjnych oraz prowadzą konsultacje podczas tworzenia ofert, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku i pasażerów.

Spółki kolejowe zrzeszone w Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych realizują przewozy pasażerskie na zlecenie wybranych samorządów województw, a powierzone zadania mają charakter służby publicznej. Przygotowane rozkłady jazdy pokrywają zapotrzebowanie komunikacyjne społeczności poszczególnych województw, zaś w wielu przypadkach również województw sąsiednich, zapewniając podstawowo przewozy do szkół, uczelni czy miejsc pracy. Podjęta i rozwijana aktywność samorządów determinuje rozwój lokalnego transportu kolejowego, dzięki któremu w efekcie następuje wzrost rozwoju gospodarczego powiatów, miast i gmin. Samorządowe spółki kolejowe wykazują pełną gotowość do obsługi jeszcze większej liczby podróżnych w ciągu najbliższych lat, m.in. dzięki pozyskanym środkom finansowym regionalnym oraz unijnym.

Dynamika rozwoju kolei ma znaczący wpływ na każdy z obsługiwanych regionów i społeczeństwo jego zamieszkujące. Sprawny pasażerski transport kolejowy stanowi istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, stanowiąc jednocześnie alternatywę dla transportu samochodowego. Dodatkowo kolej jest słusznie postrzegana jako najbardziej ekologiczny z dostępnych środków transportu. Jej emisyjność przeliczona na jednego pasażera czy jednostkę masy ładunku jest znacznie niższa niż w przypadku transportu drogowego bądź lotniczego. W związku z powyższym kolejowi przewoźnicy pasażerscy zrzeszeni w ZSPK zakładają dalsze znaczące inwestycje w tabor kolejowy, głównie w zakresie elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rozważany jest również zakup nowoczesnych zespołów trakcyjnych, które mają być przyjazne środowisku dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł napędu. Dzięki współpracy przewoźników samorządowych, pasażerski transport kolejowy staje się jeszcze bardziej wydajny i bardziej ekonomiczny, a przez to konkurencyjny dla transportu drogowego z korzyścią dla mieszkańców i środowiska.

W najbliższych latach Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych zakłada sukcesywne rozszerzanie formuły zespołów roboczych, w ramach współpracy dotychczas podjętej w obszarach: handlowym, technicznym, zamówień publicznych, informatycznym, cyberbezpieczeństwa, promocji i marketingu. Przewoźnikom niezmiernie zależy na tym, aby przygotowana oferta była atrakcyjna oraz zachęcała jak najwięcej osób do korzystania z usług kolei. W dobie często zmieniających się potrzeb i nawyków transportowych, kluczowe jest opracowanie oferty dostosowanej do wielu grup użytkowników o zróżnicowanych potrzebach. Rozwijając zakres działania, ZSPK planuje minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz transportowego, a także wspieranie rozwiązań, sprzyjających integracji kolei z innymi gałęziami transportu. Przewiduje się ponadto podjęcie szeregu inicjatyw, które przyczynią się do poprawy wizerunku kolei w polskim społeczeństwie.

Organizacja, cele i działalność Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych - sprawdź dodatkowe informacje na stronie internetowej ZSPK >>