Najczęściej zadawane pytania

Zabrania się palenia tytoniu na terenie przystanków WKD, zgodnie z 1, ust. 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz.U.2004r., nr 264, poz. 2637)

Zwiń

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty ewentualne reklamacje w przedmiotowej sprawie mogą być składane poprzez wypełnienie „Formularza do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku” lub złożenie odrębnego pisma korespondencyjnie, osobiście bądź drogą internetową (po powołaniu się na numer wezwania) dołączając kserokopię biletu okresowego oraz dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie 10,00 zł na wskazane w wezwaniu konto. Nie podlegają reklamacji wezwania sporządzone z powodu nie okazania w pociągu biletu odcinkowego bezimiennego.

Dot. wezwań do zapłaty 


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kancelaria Główna
czynna poniedziałek – piątek w godz. 07:00 - 15:00;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zwiń

"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej" (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117) ustala wysokość opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.


Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego w następujący sposób:

 • za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu biletu, jako 50-krotność tej ceny, czyli 50 x 4,10 = 205,00 zł,
 • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu (brak w momencie kontroli biletów legitymacji szkolnej, studenckiej, brak przedłużenia terminu ważności legitymacji, brak stosownych zaświadczeń), jako 40-krotność tej ceny, czyli 40 x 4,10 = 164,00 zł,
 • za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, jako 20-krotność tej ceny, czyli 20 x 4,10 = 82,00 zł,
 • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania pociągu WKD bez uzasadnionej przyczyny (np. oczekiwanie na funkcjonariuszy Policji w celu ustalenia danych osobowych) jako 150-krotność tej ceny, czyli 150 x 4,10 = 615,00 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej ulega zmniejszeniu, jeżeli opłaty wnosi się w ciągu 7 lub 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

Zwiń

Rower powinien być przewożony pod nadzorem podróżnego. Rower nie może przeszkadzać podróżnym i powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu.


Na przewóz roweru pod opieką podróżnego wydaje się:

 • bilet jednorazowy wg taryfy normalnej na odpowiednią strefę czasową rozkładowego czasu przejazdu pociągu;
 • bilet miesięczny z ważnością na całą linię WKD, w cenie 51,50 zł.

W weekendy (tj. soboty i niedziele) oraz święta (dni ustawowo wolne od pracy) pasażer posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem WKD, może przewieźć jeden rower, bez konieczności zakupu biletu na przewóz roweru.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 marca 2024 roku do odwołania, tj. na czas prowadzonych prac remontowych na linii WKD obowiązuje zakaz możliwości przewozu rowerów w pociągach WKD w dni robocze w godzinach szczytu przewozowego, tj. w godzinach 06:00 – 08:00 oraz 15:00 – 18:00. W związku z powyższym podróżny każdorazowo przed zakupem biletu na przewóz roweru będzie informowany o wprowadzonym ograniczeniu w zależności od możliwości technicznych poszczególnych kanałów sprzedaży biletów.

Powyższe ograniczenie dotyczące przewozu rowerów  w pociągach WKD nie obowiazuje w weekendy oraz święta. 


Decyzja o wprowadzeniu w/w zakazu podjęta została w oparciu o kierowane do Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa liczne zgłoszenia dotyczące dyskomfortu podróżnych związanego z przewozem rowerów, jak również lokowaniem jednośladów w przejściach międzywagonowych – co w sytuacji maksymalnego zapełnienia pociągów WKD w godzinach szczytu komunikacyjnego, tj. w godzinach dojazdu/powrotu do/z pracy/szkoły – powodowało nie tylko ograniczenie przestrzeni do przewozu osób, ale przede wszystkim stanowiło duże zagrożenie bezpieczeństwa dla innych współpodróżnych.

Powyższy zakaz ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, jak również poprawę komfortu podróży podczas trwania prac remontowych na linii WKD. 1 rower to 4 pasażerów mniej w pociągu.

Informujemy również, iż w związku z wprowadzonym zakazem przewozu rowerów w godzinach szczytu przewozowego - podróżnemu przysługuje prawo do zwrotu biletu okresowego na przewóz roweru bez potrącania odstępnego. Dotyczy to biletów zakupionych najpóźniej w dniu 29 lutego 2024r., ważnych w dniu 1 marca 2024r. i później.

W razie ujawnienia podróżnego przewożącego rower w dni robocze w godzinach szczytu przewozowego, tj. w godz. 06:00-08:00 i 15:00-18:00 - kontroler biletów uprawniony jest do zażądania opuszczenia pociągu WKD przez podróżnego na najbliższej stacji/przystanku wraz z przewożonym rowerem. Jednocześnie Spółka informuje, iż w razie przewozu roweru w ramach biletu jednorazowego - zgodnie z § 18 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) kontroler biletów zamieszcza na tym bilecie stosowaną adnotację (tj. „o zwrot należności za bilet można ubiegać się w drodze reklamacji”), a podróżnemu wystawia wezwanie do zapłaty za naruszenie przepisów dotyczących przewozu rzeczy zgodnie z Załącznikiem do TOB-WKD.

Zwiń

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, ewentualne reklamacje w przedmiotowej sprawie mogą być składane poprzez wypełnienie „Formularza do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku” lub złożenie odrębnego pisma korespondencyjnie, osobiście bądź drogą internetową (po powołaniu się na numer wezwania), dołączając uwierzytelnioną (w szkole, na uczelni) kserokopię dokumentu lub biletu oraz dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie 10,00 zł na wskazane w wezwaniu konto. Nie podlegają reklamacji wezwania sporządzone z powodu nie okazania w pociągu biletu odcinkowego bezimiennego.

Dot. wezwań do zapłaty
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kancelaria Główna
czynna poniedziałek – piątek w godz. 07:00 - 15:00;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Zwiń
W w/w przypadkach należy złożyć reklamację w punkcie obsługi reklamacji biletów zakupionych w automatach sprzedających bilety WKD - Punkt obsługi reklamacji biletów zakupionych w automatach sprzedających bilety WKD znajduje się w Warszawie - Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, tel. 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.Pomoc techniczna tel. (+48) 22 123 82 02
Zwiń

W przypadku uszkodzenia jednego z kasowników elektronicznych w wagonie, podróżny zobowiązany jest skasować bilet w drugim kasowniku - umieszczonym w tym wagonie, bilet nie skasowany (pomimo istnienia takich możliwości) jest nieważny.

W odstępstwie od tej zasady, w razie uszkodzenia obydwu kasowników (i tylko w tym przypadku) dopuszcza się skasowanie biletu odręcznie przez podróżnego - podróżny jest zobowiązany wpisać w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika w sposób trwały, np. długopisem datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

Zwiń

W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej, na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Opacz honorowane są następujące bilety ZTM:

 1. okresowe 30 i 90 dniowe zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz Bilet Metropolitalny
 2. dobowe
 3. 3-dniowe
 4. weekendowe
 5. weekendowe grupowe
 6. bilet seniora
 7. dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

Uprawnienia do ulg w komunikacji miejskiej w Warszawie

UWAGA bilety ZTM jednorazowe 20-minutowe i jednorazowe przesiadkowe 75-minutowe na I strefę i 90-minutowe na I i II strefę nie są honorowane, tzn. nie uprawniają do przejazdów pociągami WKD.

Na odcinku linii WKD objętym ofertą obowiązuje wyłącznie 1 strefa biletowa.

Zobacz schemat

Osoby odbywające przejazdy na podstawie w/w biletów ZTM, do/z miejscowości położonych poza obszarem objętym umową, zobowiązane są do nabycia biletu WKD na przejazd pociągiem WKD poza obszarem objętym umową, zgodnie z zasadami obowiązującymi w WKD.

Kasowanie biletów

Bilety ZTM w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM – KM – WKD” honorowane są w pociągach WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tj. zostały wcześniej aktywowane lub skasowane.

Aktywacja / skasowanie może nastąpić:

 • podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM,
 • w kasowniku ZTM zamontowanym na wybranych stacjach kolejowych,
 • od dnia 15 maja 2021 r. wprowadzona zostaje możliwość odręcznego kasowania honorowanych przez WKD biletów ZTM. Podróżny, który zamierza rozpocząć podróż pociągiem WKD na podstawie w/w biletów w formie papierowej zobowiązany jest do odręcznego skasowania biletu, wpisując na bilecie w sposób trwały datę i godzinę rozpoczęcia podróży (w miejscu przeznaczonym na nadruk kasownika).


Stacje i przystanki osobowe WKD, na których znajduje się kasownik ZTM aktywujący/kasujący bilety ZTM:

 1. Warszawa Śródmieście WKD
 2. Warszawa Zachodnia - tunel przy wejściu na peron nr 2
 3. Warszawa Ochota - przy zejściu na peron kolei aglomeracyjnej.

Zakup biletu w aplikacjach mobilnych

Na obszarze obowiązywania oferty, istnieje możliwość przejazdów pociągami WKD, na podstawie honorowanych biletów ZTM zakupionych w aplikacjach mobilnych.

mPay szczegóły zakupu przez mPay
SkyCashszczegóły zakupu przez SkyCash
moBILETszczegóły zakupu przez moBILET

Skasowanie biletu z aplikacji to zeskanowanie kodu QR. Kod QR umieszczony jest w górnej części pojazdu nad drzwiami, naklejka z kodem QR przypisana jest do konkretnego pojazdu. Skasowanie biletu zakupionego
w aplikacji mobilnej  należy wykonać od razu po wejściu do pociągu.

Informacja o zasadach kupowania i kasowania biletów zakupionych w aplikacjach

Windykacja należności

Windykacja należności za przejazd bez ważnego dokumentu lub biletu odbywa się według zasad obowiązujących w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Nieokazanie w/w biletu podczas kontroli w pociągu WKD (skasowanego wcześniej w kasowniku ZTM lub odręcznie przez podróżnego w pociągu WKD) skutkować będzie  wystawieniem wezwania do zapłaty.

Uwaga! Nie podlegają reklamacji wezwania sporządzone z powodu nieokazania w pociągu biletu bezimiennego.

Wszystko na temat oferty Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

Zwiń