Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w I kwartale 2020 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,7%.

Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 99,2%, zaś na trzecim miejscu – przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,8%. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w I kwartale 2020 r.

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,7%

2.

PKP SKM w Trójmieście

99,2%

3.

Usedomer Baderbahn

98,8%

4.

Arriva RP

97,7%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

97,0%

6.

Leo Express

96,9%

7.

Koleje Wielkopolskie

95,6%

8.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

95,3%

9.

Koleje Mazowieckie

95,2%

10.

POLREGIO

94,9%

11.

Koleje Dolnośląskie

94,7%

12.

Koleje Małopolskie

94,6%

13.

Koleje Śląskie

92,5%

14.

PKP Intercity

86,7%

 

OGÓŁEM

95,6%

Źródło:      www.utk.gov.pl

(https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/15969,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-I-kwartale-2020-r.html)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w I kwartale 2020 r.:

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu I kwartału 2020 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki licznym uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, które spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w IV kwartale 2019 roku dodatkowego, 14. obiegu taboru, zapewniającego uruchomienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej wcześniej konstrukcji oferty, a co najważniejsze, w ciągu minionego, I kwartału 2020 roku nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych.

W ciągu I kwartału 2020 roku najwyższy wskaźnik punktualności w przewozach pasażerskich, na co szczególną uwagę w ramach sporządzonego podsumowania zwrócił Urząd Transportu Kolejowego, odnotowano w miesiącu marcu. Większość przewoźników uzyskała wówczas najlepsze wyniki w skali zarówno całego kwartału, jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zwrócono ponadto uwagę, że do takiego wyniku niewątpliwie przyczyniło się m.in. zmniejszenie liczby pociągów pasażerskich wynikające z epidemii koronawirusa, związane z mniejszym zainteresowaniem podróżami koleją i ograniczeniami w przemieszczaniu się z wykorzystaniem środków publicznego transpoirtu zbiorowego nałożonymi przez organy administracji państwowej. Ograniczenie liczby uruchamianych pociągów wpłynęło na zwiększenie przepustowości linii kolejowych i zwiększenie rezerw czasowych na okoliczność usuwania skutków ewentualnych zdarzeń losowych. Podkreślić jednak należy, że Warszawska Kolej Dojazdowa w odróżnieniu od większości operatorów utrzymała znacznie dłużej, bez jakichkolwiek ograniczeń, podstawową organizację ruchu pociągów, monitorując zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie i frekwencję w okresie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pociągów dostosowujące rzeczywiste zapotrzebowanie na przewozy w dni powszednie zaczęły obowiązywać od dnia 23 marca br.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej. Wszystkie zrealizowane w tych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego jest również uwarunkowana wysokimi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonującego swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy przeprowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2019 w trzech edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało łącznie 25 osób. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich o najwyższej niezawodności, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to nieodmiennie odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.