Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że według najnowszych danych dotyczących punktualności przewozów pasażerskich w III kwartale 2023 roku, z wyszczególnieniem przewoźników kolejowych przy opóźnieniach od 6 minut, opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, po raz kolejny okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając wynik na poziomie 99,8%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo ODEG Ostdeutsche z wynikiem 98,3%, natomiast na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,2%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli.

Zobacz tabelę i grafikę: Punktualność na przybyciu w III kwartale 2023 roku (przy opóźnieniach od 6 minut) w podziale na kolejowych przewoźników pasażerskich.

Źródło: www.utk.gov.pl

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu III kwartału 2023 roku bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący ponownie najwyższym wynikiem spośród wszystkich operatorów na terenie kraju, został wypracowany poprzez przyjętą i wdrożoną konstrukcję oferty przewozowej opierającą się na cyklicznym rozkładzie jazdy. Rozkład ten pomimo prowadzonych w obrębie zarządzanej linii kolejowej przedsięwzięć inwestycyjnych, generujących znaczące utrudnienia dla ruchu, charakteryzował się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Powyższe uwarunkowania pozwoliły na zapewnienie właściwych rezerw czasowych oraz wpłynęły na niską podatność na ewentualne zakłócenia i opóźnienia. W tym aspekcie należy podkreślić fakt, że przez okres III kwartału 2023 roku rozkład jazdy pociągów podlegał okresowym modyfikacjom z uwagi na realizację kolejnych etapów rozbudowy linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, a także z uwagi na rozpoczętą przez spółkę PKP PLK S.A. fazę przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, bezpośrednio dotyczącą przebiegającego przez ten obiekt odcinka linii kolejowej WKD.

Spółka WKD przystępując do konstruowania oferty przewozowej opiera się na kluczowych atutach w zakresie istniejących uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, które są wykorzystywane za pośrednictwem łącznego wypełniania funkcji przewoźnika kolejowego oraz zarządcy infrastruktury kolejowej. Wśród korzyści stojących za łączeniem tych funkcji na czele znajduje się możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w odniesieniu do zapewnienia szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Osiągane wskaźniki Warszawska Kolej Dojazdowa zawdzięcza ponadto realizowanym od szeregu lat przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu i utrzymania taboru – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykonywania we własnym zakresie maksimum operacji w ramach jego cyklu przeglądowego – oraz infrastruktury kolejowej, wpisujących się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Działania te wymiernie przekładają się na niską usterkowość eksploatowanego taboru i elementów infrastruktury kolejowej. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

Uzyskiwane regularnie w kolejnych okresach rozliczeniowych, w przełożeniu na okresy miesięczne lub kwartalne, wskaźniki punktualności przewyższające próg 99,5% w dalszym ciągu plasują Warszawską Kolej Dojazdową w szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Warto odnotować, że na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei szwajcarskich i niemieckich wskaźniki punktualności oscylują w okolicy poziomu 98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkuacji opóźnień do 60 minut notują wskaźniki na poziomie ok. 90-95%.

Podejmowane sukcesywnie działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to w dalszym ciągu odzwierciedlenie w statystykach kwartalnych publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.