Zasady uzyskania zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazdy wielokrotne określa § 13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO WKD).

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe, dokonuje punkt odprawy prowadzący sprzedaż danego rodzaju biletów, tzn.:

- kasa biletowa – bilety zakupione w kasie oraz stacjonarnym automacie biletowym,

- Punkt Obsługi Klienta – bilety zakupione w stacjonarnym automacie biletowym,

- system internetowej sprzedaży biletów WKD wkd.com.pl – automatycznie po zalogowaniu się w panelu Użytkownika bądź w przypadku wprowadzanych odstępstw do spółki WKD.

O zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet można ubiegać się w n/w terminach:

  • odcinkowy tygodniowy lub dwutygodniowy – nie później niż pierwszego dnia ważności,
  • odcinkowy miesięczny – nie później niż dwudziestego dnia ważności, zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany,
  • kwartalny – nie później niż przed upływem 2/3 terminu ważności,

Od zwracanych należności potrąca się 10% tytułem odstępnego.

Zwrot biletów okresowych po w/w terminie możliwy jest w przypadkach szczególnie uzasadnionych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. lub Punkt Obsługi Klienta (w zakresie biletów zakupionych
w automacie stacjonarnym)  dokonuje zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety w przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli nie mogły być zwrócone w terminie ważności,
o którym mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO WKD), z przyczyn całkowicie niezależnych od podróżnego (np. z powodu pobytu w szpitalu).  Roszczenia o zwrot rozpatrywane są na podstawie pisemnej reklamacji.

Reklamację należy złożyć:

a) do spółki WKD - w przypadku biletów zakupionych w kasie biletowej WKD lub za pośrednictwem strony internetowej WKD,

b) do  Punktu Obsługi Klienta - w przypadku biletów zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych WKD.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest przedłożenie oryginału biletów. Od zwracanych należności potrąca się 10% odstępnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006r., nr 38, poz. 266 z późn.zm.). reklamacja powinna zawierać:

1) nazwę i adres siedziby WKD,

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (siedziby) podróżnego albo uprawnionego,

3) załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu,

4) uzasadnienie reklamacji,

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu),

6) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty należności w razie uznania reklamacji,

7) podpis podróżnego albo uprawnionego – w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

Termin niewykorzystania biletu liczony jest od dnia następnego po dacie przedłożenia do zwrotu, albo po dacie stempla pocztowego.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest przedłożenie oryginału biletu na przejazdy wielokrotne.

Od zwracanych należności potrąca się 10% tytułem odstępnego.