Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że według najnowszych danych dotyczących punktualności przewozów pasażerskich w ciągu całego 2023 roku, z wyszczególnieniem przewoźników kolejowych przy opóźnieniach od 6 minut, opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju – jak podkreśla UTK, w odniesieniu do przewoźników realizujących codzienne przewozy pasażerów – osiągając poziom 98,66%. Na kolejnym miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,03%, natomiast na trzecim miejscu – przedsiębiorstwo ODEG Ostdeutsche z wynikiem 96,95%. Szczegółowe dane w przedmiotowym zakresie zawarto w poniższej tabeli.

Zobacz tabelę i grafikę: Punktualność na przybyciu za 2023 rok (przy opóźnieniach od 6 minut) według wskaźnika punktualności w podziale na kolejowych przewoźników pasażerskich.

Źródło: www.utk.gov.pl

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu całego 2023 roku bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie najwyższym wynikiem spośród operatorów realizujących codzienne przewozy pasażerów na terenie kraju, został wypracowany dzięki przyjętej i wdrożonej konstrukcji oferty przewozowej opierającej się na cyklicznym rozkładzie jazdy. Pomimo prowadzonych w obrębie zarządzanej linii kolejowej przedsięwzięć inwestycyjnych, generujących znaczące utrudnienia dla ruchu, rozkład jazdy charakteryzował się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia.

Powyższe uwarunkowania pozwoliły na zapewnienie niezbędnych rezerw czasowych oraz wpłynęły na niską podatność na potencjalne zakłócenia i opóźnienia. W tym aspekcie podkreślenia wymaga fakt, iż w ciągu 2023 roku rozkład jazdy pociągów podlegał okresowym modyfikacjom z uwagi na realizację kolejnych etapów rozbudowy linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego oraz z uwagi na rozpoczętą przez spółkę PKP PLK S.A. fazę przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, bezpośrednio dotyczącą przebiegającego przez ten obiekt odcinka linii kolejowej WKD, która wymusiła znaczne ograniczenie przewozów.

Spółka WKD przystępując do konstruowania oferty przewozowej opiera się na kluczowych atutach w zakresie istniejących uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, które są wykorzystywane za pośrednictwem łącznego wypełniania funkcji przewoźnika kolejowego oraz zarządcy infrastruktury kolejowej. Wśród korzyści stojących za łączeniem tych funkcji na czele znajduje się możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w odniesieniu do zapewnienia szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Jak zauważa Urząd Transportu Kolejowego, osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu 2023 roku wskaźnik punktualności wynoszący 98,66%, będąc najwyższym spośród wszystkich operatorów, był niższy w porównaniu z poprzednim 2022 rokiem o 0,73 punktu procentowego, w którym osiągnął poziom 99,39%. Na wynik ten miała wpływ istotnie niższa punktualność pociągów WKD odnotowana w marcu (96,54%) oraz czerwcu (95,05%) – w pozostałych miesiącach kształtując się na poziomie 98-99%.

Osiągane wskaźniki spółka WKD zawdzięcza również realizowanym od szeregu lat przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu i utrzymania taboru – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykonywania we własnym zakresie maksimum operacji w ramach jego cyklu przeglądowego – oraz infrastruktury kolejowej, wpisujących się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Działania te zauważalnie przekładają się na niską usterkowość eksploatowanego taboru oraz elementów infrastruktury kolejowej. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

Uzyskiwane regularnie w kolejnych okresach rozliczeniowych, w przełożeniu na okresy miesięczne lub kwartalne, wskaźniki punktualności przewyższające próg 99,5% w dalszym ciągu plasują Warszawską Kolej Dojazdową w szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Odnotować należy, że na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei szwajcarskich i niemieckich wskaźniki punktualności kształtują się w okolicy poziomu 98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkuacji opóźnień do 60 minut notują wskaźniki na poziomie ok. 90-95%.

Podejmowane działania niezmiennie wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej związanej z organizowaniem i realizacją kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwem, komfortem oraz odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to w dalszym ciągu odzwierciedlenie w statystykach kwartalnych i rocznych publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.