Skargi i wnioski

Podróżny może skierować do WKD skargę/wniosek dotyczącą:

 • jakości świadczonych usług,
 • zachowania pracowników WKD/podmiotu upoważnionego do kontroli,
 • innej istotnej sprawy, związanej z działalnością WKD.

Skargi/wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia, którego one dotyczą, podając jego szczegółowy opis (m.in. datę, miejsce, numer pociągu, relację oraz godzinę odjazdu pociągu, numer kontrolera biletów itp.).

Skarga/wniosek powinna zawierać:

 • datę
 • nazwę i adres przewoźnika
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby wnoszącej
 • treść skargi lub wniosku (datę, miejsce, szczegółowy opis zdarzenia, relację pociągu, itp.)
 • podpis osoby składającej skargę lub wniosek

WKD nie udziela odpowiedzi na skargi lub wnioski, jeśli nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego oraz pełnego adresu do korespondencji pocztowej.

Skarga/wniosek nie może zawierać roszczenia o odszkodowanie.
Do WKD można kierować również wnioski dotyczące ulepszenia świadczonych usług we wskazanym obszarze działania WKD, oferty przewozowej, obowiązującego rozkładu jazdy pociągów lub innych spraw, jeśli należą do kompetencji WKD.

Skargi i wnioski mogą być składane poprzez wypełnienie "Formularza do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku" lub złożenie odrębnego pisma:

 • korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • w dowolnej kasie biletowej WKD lub poprzez wpis do "Książki skarg i wniosków"
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku złożenia skargi lub wniosku i umieszczenia w nim informacji dotyczących stanu zdrowia lub dołączenia dokumentów zawierających informacje dotyczące stanu zdrowia, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Maz., udostępnionych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia/stanu zdrowia osoby pozostającej pod opieką w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie umieszczonych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, dane te zostaną przez administratora usunięte i nieuwzględnione podczas prowadzenia przedmiotowego postępowania. Zgodę wyraża się na „Formularzu do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku ” lub składając oświadczenie, załączając je do skargi/wniosku złożonego w formie odrębnego pisma.

W ciągu jednego miesiąca, WKD udziela odpowiedzi wraz z uzasadnieniem lub też w uzasadnionych przypadkach informuje pasażera o terminie krótszym niż 3 miesiące od daty złożenia skargi, w jakim może on spodziewać się odpowiedzi.

Jeżeli na podstawie skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z pouczeniem, że nie złożenie wyjaśnienia lub nie uzupełnienie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

W przypadku zamieszczenia w skardze/wniosku danych dotyczących stanu zdrowia i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, WKD wzywa do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje, że dane te zostaną usunięte i nieuwzględnione podczas rozpatrywania skargi/wniosku.